Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för användare av Physact och webbplatsbesökare

1. Personuppgiftspolicyns omfattning
1.1 – Nedan beskrivs hur Anatomia Tech AB, org. nr 559302-8300, med adress c/o NACKABYLIDEN 14, 656 39 Karlstad, (”Anatomia”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som användare av Physact, och dig som besöker vår hemsida www.Physact.se, (”Webbplatsen”).

1.2 – Vi tycker personlig integritet är viktigt och vi tar din integritet på största allvar. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 – I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 – Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy endast rör behandling av personuppgifter för vilka Anatomia Tech AB är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.5 – För dig som är användare av Physact behandlas dina personuppgifter även av den vårdgivare som erbjuder dig vård genom Physact. För vårdgivarens behandling av personuppgifter som sker för att erbjuda dig vård är den vårdgivaren personuppgiftsansvarig. För mer information om vårdgivarens behandling av dina personuppgifter hänvisar vi dig därför till vårdgivarens personuppgiftspolicy.

1.6 – Har du genom ditt försäkringsbolag blivit hänvisad till en läkare eller fysioterapeut som erbjuder vård genom Physact är ditt försäkringsbolag personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i samband med försäkringsärendet. För mer information om försäkringsbolagets behandling av dina personuppgifter hänvisar vi dig därför till ditt försäkringsbolags personuppgiftspolicy.

2. Personuppgifter som behandlas – användare
2.1 – Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som användare av Physact:
(a) kontaktuppgifter (namn, e-mailadress, adress och telefonnummer);
(b) uppgifter om din hälsa;
(c) cookies;
(d) IP-adress; och
(e) token för autentisering.

2.2 – Notera att ditt tillhandahållande av dina personuppgifter är en förutsättning för att ingå avtal med oss om tjänsten Physact.

3. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder – användare
3.1 – Vi behandlar dina kontaktuppgifter (punkt 2.1(a)) för att kunna sköta vår kommunikation med dig som användare av Physact.

3.2 – Vi behandlar dina kontaktuppgifter (punkt 2.1(a)) och uppgifter om din hälsa (punkt 2.1(b)) för att, genom analys av resultat och beteende baserat på vår behandling med fysisk aktivitet, kunna bedriva forskning kring hur behandlingen av psykisk ohälsa kan förbättras och effektiviseras ytterligare.

3.3 – Vi behandlar cookies och din IP-adress (punkt 2.1(c) – 2.1(d)) för att utveckla Physact och förbättra användarupplevelsen.

3.4 – Vi behandlar din token för autentisering (punkt 2.1(e)) för att kunna säkerställa att endast behöriga användare kan logga in på Physact.

3.5 – Eftersom Physact är en vårdtjänst går samtliga personuppgifter listade i punkt 2.1 att härleda till din hälsa. Detta gör att dessa personuppgifter ses som känsliga och behandlas därför endast på basis av ditt föregående samtycke.

3.6 – Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke endast i förhållande till en viss del av vår behandling, exempelvis den behandling som sker för forskning. Notera dock att ditt samtycke till ändamålen i punkt 3.1 och 3.4 är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig tjänsten Physact.

4. Personuppgifter som behandlas – webbplatsbesökare
4.1 – Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besökare av Webbplatsen:
(a) cookies;
(b) namn;
(c) företag;
(d) e-mailadress;
(e) telefonnummer; och
(f) IP-adress.

4.2 – Notera att uppgifterna punkt 4.1(b) – 4.1(f) ovan endast behandlas i förhållande till sådana besökare av Webbplatsen som på Webbplatsen registrerar sig för mer information.

5. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder – webbplatsbesökare
5.1 – Vi behandlar uppgifter om cookies (punkt 4.1(a)) för att kunna utveckla och förbättra Webbplatsen och användarupplevelsen.

5.2 – Vi behandlar uppgifterna i punkt 4.1(b) – 4.1(f) för att kunna utveckla våra tjänster och Webbplatsen, och för att marknadsföra våra tjänster till dig. 5.3 Vi behandlar dina personuppgifter listade i punkt 4.1 på basis av ditt föregående samtycke. 5.4 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke endast i förhållande till en viss del av vår behandling, exempelvis den behandling som sker för marknadsföring.

6. Lagring av personuppgifter
6.1 – Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

6.2 – Upphör du att vara användare av Physact kommer vi att gallra personuppgifterna i punkt 2.1(a) – 2.1(e) inom tre månader från att du upphört vara användare. Vi kan dock komma att behandla dina kontaktuppgifter (punkt 2.1(a)) och uppgifter om din hälsa (punkt 2.1(b)) under den tid som den forskning vi bedriver pågår.

6.3 – Cookies (punkt 2.1(c) och 4.1(a)) raderas högst ett år efter det att cookien skapats.

6.4 – Vi bevarar uppgifter om besökare som registrerat sig för mer information (punkt 4.1(b) – 4.1(f)) i högst två år efter det att registrering gjorts.

6.5 – Återkallar du ditt samtycke till viss behandling som grundar sig på samtycke, är dina personuppgifter inte längre nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller är behandlingen av annan anledning inte längre tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

7. Cookies
7.1 – Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på Webbplatsen.

7.2 – Vi använder oss av så kallade tracking cookies, vilka har till syfte att dela information mellan webbplatser för att samla information och ge dig specialanpassad information och marknadsföring. Se vilka vi delar dina cookies med i punkt 8.3 nedan.

7.3 – Vi använder cookies endast om du givit ditt samtycke till det. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

7.4 – Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

8. Mottagare
8.1 – Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med IT- och molntjänster eller tjänster för betalningsadministration. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med den vårdgivare som erbjuder dig vård genom Physact eller det försäkringsbolag som hänvisat dig till oss.

8.2 – Vid misstänkt brott mot lag eller våra allmänna villkor kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till rättsvårdande myndigheter, samt till våra juridiska rådgivare.

8.3 – Förutsatt att du givit ditt samtycke till användningen av cookies kommer vi även att dela uppgifter om cookies med Facebook och Google för beteendeanalys och riktad marknadsföring.

9. Dina rättigheter
9.1 – Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

9.2 – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

9.3 – Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Notera dock att detta påverkar möjligheten för oss att erbjuda dig vår tjänst Physact.

9.4 – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföring. Gör du en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

9.5 – Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

9.6 – Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekhet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

9.7 – Du har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

9.8 – Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Tillägg och ändringar
Vi kan komma att göra uppdateringar eller ändringar av denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt, exempelvis via e-mail. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

11. Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på [email protected].