Allmänna villkor

Personuppgiftspolicy för användare av Physact och webbplatsbesökare

1. Bakgrund
1.1 – Anatomia Tech AB är ett CE-certifierat företag som tillhandahåller molnbaserade tjänster för stödbaserad egenbehandling av psykisk ohälsa. Tjänsterna består bland annat av kommunikations-, utbildnings- och behandlingsverktyg för vårdtagare och vårdgivare. Tjänsterna består huvudsakligen av en digital plattform där personer som lider av psykisk ohälsa kan genomgå Programmet samt erhålla löpande utbildnings- och behandlingsförslag för stödbaserad egenbehandling. I Tjänsten görs även under Användaren Programmet interagera med legitimerade fysioterapeuter.

1.2 – Anatomia Tech AB tecknar avtal med såväl Vårdgivare, fristående legitimerade fysioterapeuter samt anställda sådana som önskar ansluta sig till Tjänsten och därmed komma i kontakt med Användare via Tjänsten. Anatomia Tech AB erbjuder också tjänsten genom egna anställda Fysioterapeuter.

2. Allmänt och definitioner
Dessa Allmänna villkor gäller mellan Anatomia Tech AB och varje Användare av Tjänsten. Genom att ansluta sig eller använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar Användaren även att denne tagit del av informationen i dessa Allmänna villkor.

Definitioner:

”Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor.
”Användaren” avser den fysiska person som registrerat sig som användare av Tjänsten.
”Konto” avser det personliga användarkontot som Användaren registrerar för att kunna använda Tjänsten.
”Anatomia Tech AB” avser Anatomia Tech AB, org.nr 559302-8300.
”Vårdgivaren” avser privat eller offentlig vårdgivare eller enhet inom en vårdgivare, exempelvis en vårdcentral, som anslutit sig till Tjänsten och med vilken Användaren kommunicerar via Tjänsten.
”Fysioterapeuten” avser en fysisk person som anslutit sig till Anatomia Tech AB nätverk av legitimerade fysioterapeuter och med vilken Användaren kommunicerar via Tjänsten. Fysioterapeuten är antingen anställd av extern Vårdgivare, anställd av Anatomia Tech AB eller enskild näringsidkare.
”Inloggningsuppgifter” avser de uppgifter som Användaren tilldelas i samband med registreringen av Kontot och som krävs för att få åtkomst till Tjänsten.
”Programmet” avser ett av Anatomia Tech AB specialutvecklat, interaktivt och evidensbaserat tioveckorsprogram för behandling av psykisk hälsa som tillhandahålls digitalt via Tjänsten.
”Tjänsten” avser Anatomia Tech AB digitala mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan genomgå Programmet samt interagera med Vårdgivare och Fysioterapeuter. Tjänsten tillhandahålls av Anatomia Tech AB via Webbsidan och Applikationen.
”Webbsidan” avser de webbsidor som ägs eller förvaltas av Anatomia Tech AB (inkluderat, men ej begränsat till, www.physact.com) och från vilken/vilka Tjänsten är tillgänglig.
”Applikationen” avser den mobila applikation från vilken Tjänsten är tillgänglig för Användaren.
”Tredjepartsapplikation” avser programvara eller tjänst som tillhandahålls av annan part än Anatomia Tech AB, inklusive sådan där rättigheterna tillkommer annan part än Anatomia Tech AB eller dess koncernbolag och sådan som enligt de Allmänna villkoren beskrivs som en Tredjepartsapplikation.
”Tredjepartshemsidor” avser webbsidor som tillhör tredje part och som hänvisas till på Webbsidan eller i Applikationen.
3. Allmänt om Tjänsten
Tjänsten utgörs av en digital mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan komma i kontakt med såväl Fysioterapeuter online som i sin tur kan guida och vägleda Användaren genom Programmet. Användaren har även efter Programmet möjlighet att nyttja Tjänsten för att erhålla individuella förslag på långsiktig, stödbaserad, egenbehandling av sin psykisk hälsa.

4. Allmänt om Programmet
4.1– Under Programmet erhåller Användaren bland annat förslag på individualiserade övningar samt ges möjlighet till interaktiv coachning av Fysioterapeuter som anslutit sig till Tjänsten.

4.2 – Användaren har i samband med att Programmet startar möjlighet att skicka förfrågningar till Ortopeder och Fysioterapeuter om att interagera med Användaren under Programmets löptid. Användaren kan även erhålla förfrågningar från Ortopeder och Fysioterapeuter att genomgå Programmet. Vilka Vårdgivare, Ortopeder och Fysioterapeuter som Användaren har möjlighet att interagera med under Programmet kan vara begränsat med hänsyn till föreliggande avtal mellan det landsting inom vilket Användaren är folkbokförd eller Användarens försäkringsbolag.

4.3 – Den Fysioterapeut som accepterar en förfrågan om att interagera med Användaren under Programmet utgör Användarens kontaktyta under hela Programmet. Denne har i uppgift att vägleda och coacha Användaren under tiden som Användaren genomgår Programmet.

5. Registrering m.m.
5.1 – Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Webbsidan och Applikationen och användandet förutsätter att Användaren registrerat ett Konto på Webbsidan eller Applikationen samt att registreringen bekräftats av Anatomia Tech AB. Registrering kräver att Användaren accepterar dessa Allmänna villkor. I samband med att Användaren mottar bekräftelse via e-post från Anatomia Tech AB på den e-postadress som Användaren har angivit ingår Användaren ett avtal med Anatomia Tech AB med anledning av nyttjandet av Tjänsten. Anatomia Tech AB använder sig av tvåstegsidentifiering genom användandet av Bank-ID, eller annat av Anatomia Tech AB acceptabelt identifieringsalternativ, för att säkerställa Användarens identitet. I samband med registreringen måste Användaren därför uppge bland annat sitt namn och sitt personnummer.

5.2 – Endast rättskapabla, fysiska personer, över 18 år tillåts registrera ett Konto. Kontot är personligt och får endast nyttjas av Användaren personligen. Flera registreringar under olika Konton är inte tillåtna. I samband med registrering ska Användaren även genomgå ett onlinebaserat test som syftar till att dokumentera Användarens sjukdomstillstånd. Endast de Användare som efter att ha genomgått testet konstaterats ha ett dokumenterat sjukdomstillstånd har möjlighet att använda Tjänsten.

5.3 – Vid registreringen garanterar Användaren att Användaren har kapacitet att ingå bindande avtal och att Användaren endast uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter som registreringen kräver. Dessa uppgifter måste vara korrekta och aktuella till alla delar. Användaren är skyldig att hålla aktuell information i sitt Konto uppdaterad och korrekt. Om uppgifterna förändras ska Användaren korrigera uppgifterna omedelbart. Anatomia Tech AB har rätt att helt ensidigt, när som helst, vägra registrering och även ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett Konto.

5.4 – Vid registreringen tilldelas Användaren Inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna kan inte ändras av Användaren. Användaren ansvarar för att Kontot används enbart av Användaren själv, och är av denna anledning skyldig att hålla Inloggningsuppgifter skyddade och utan åtkomst för obehöriga. Användare ska omedelbart meddela Anatomia Tech AB om någon obehörig part kommer över sådan information som Användare är skyldig att hålla skyddad enligt denna bestämmelse.

5.5 – Användaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig genom att kontakta Anatomia Tech AB på någon av de kontaktuppgifter som anges i dessa Allmänna Villkor eller följa instruktionerna på Webbsidan eller Applikationen, varvid Anatomia Tech AB bekräftar och utan oskäligt dröjsmål genomför Användarens begäran.

5.6 – Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt Konto. Kontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Anatomia Tech AB stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Anatomia Tech AB.

6. Nyttjandet av Tjänsten
6.1 – Genom att registrera sig som användare erhåller Användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten enligt dessa Allmänna villkor. Användaren är alltid skyldig att följa de instruktioner som Anatomia Tech AB tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

6.2 – Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Konto. Anatomia Tech AB tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Kontot som beror på Användarens oaktsamhet.

6.3 – Användaren är, i enlighet med tillämplig lagstiftning, personligt ansvarig för allt material och innehåll som genereras av Användaren och som görs tillgängligt av Användaren för andra användare, Vårdgivare, Fysioterapeuter eller tredje part. Användaren ansvarar även för att allt material, med undantag för sådant material som tillhandahålls av Anatomia Tech AB, som görs tillgängligt av Användaren via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Användaren ska hålla Anatomia Tech AB skadelöst i det fall Användarens användande av Tjänsten medför skadeståndsansvar för Anatomia Tech AB i förhållande till tredje part eller annan Användare.

6.4 – Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Anatomia Tech AB vid var tid har angivit angående Tjänsten. Anatomia Tech AB äger rätt att när som helst ändra gällande säkerhetsföreskrifter vilka träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i Tjänsten. Det är Användarens ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande säkerhetsföreskrifter.

6.5 – Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Anatomia Tech AB för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Anatomia Tech AB för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.

7. Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.
7.1 – Anatomia Tech AB garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Anatomia Tech AB kontroll. Anatomia Tech AB lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

7.2 – Anatomia Tech AB har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Anatomia Tech AB finner lämpligt. Anatomia Tech AB har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.

7.3 – Anatomia Tech AB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. I de fall nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada Anatomia Tech AB, annan användare, Vårdgivare, Ortoped, Fysioterapeut eller tredje part har Anatomia Tech AB rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten.

7.4 – Anatomia Tech AB äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren, enligt Anatomia Tech AB egen bedömning, misstänks bryta mot de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medför skada för Anatomia Tech AB, Vårdgivare, Fysioterapeut, annan användare eller annan person.

7.5 – Utöver vad som anges ovan har Anatomia Tech AB rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Användaren. Anatomia Tech AB är ej ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår med anledning av att Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.

8. Tredjepartsapplikationer
8.1 – För att kunna nyttja delar av Tjänsten kan det av Användaren komma att krävas att Användaren har tillgång till sådana Tredjepartsapplikationer som Anatomia Tech AB anvisar. Användare ansvarar självständigt för att genomföra installation och uppdateringar av sådana Tredjepartsapplikationer som krävs för nyttjandet av Tjänsten samt garanterar att nyttjandet av Tredjepartsapplikationer med vilka Tjänsten associeras sker i enlighet med villkoren för användandet av tredjepartsapplikationen.

8.2 – Anatomia Tech AB ansvarar ej för fel, och garanterar ej heller funktionaliteten, i Tredjepartsapplikationer. Fel i Tredjepartapplikationer ska rapporteras direkt till Tredjepartsleverantören.

9. Immateriella rättigheter
9.1 – Anatomia Tech AB äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller Anatomia Tech AB, således även material som tillgängliggörs av Användaren. Detta innebär bland annat att Anatomia Tech AB är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.

9.2 – Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

10. Tredjepartshemsidor
10.1 – Webbsidan eller Applikationen kan komma att länka till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Anatomia Tech AB kontroll och ansvar. Anatomia Tech AB ansvarar inte för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.

10.2 – Anatomia Tech AB uppmanar Användaren och besökare av Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Användarens egen risk.

11. Hantering av personuppgifter och cookies
För information om hur Användarens personuppgifter hanteras och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsten hänvisas till Anatomia Tech AB personuppgiftspolicy.

12. Ersättning och betalning
12.1 – Användaren betalar eventuell ersättning till Anatomia Tech AB för nyttjandet av Tjänsten i enlighet med gällande patientavgift. I vissa fall erläggs betalningen av det landsting i vilket Användaren är folkbokförd eller av Användarens försäkringsbolag. Detta framgår i så fall i samband med Användarens registrering av Konto. Användaren är skyldig att erlägga eventuell ersättning till Anatomia Tech AB från och med tidpunkten då ersättningen inte längre erläggs av landstinget eller Användarens försäkringsbolag, alternativt för den del av ersättningen till Anatomia Tech AB som inte omfattas av landstinget eller försäkringsbolagets ersättningsskyldighet enligt avtal med Anatomia Tech AB.

12.2 – Den ersättning som ska erläggas av Användaren utgörs av de priser som anges för Tjänsten från tid till annan. Betalning erläggs antingen genom direktbetalning via Användarens konto- eller kreditkort, alternativ mot faktura eller autogiro. Om betalning sker mot faktura ska betalning vara Anatomia Tech AB tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Anatomia Tech AB har även rätt att debitera Användaren påminnelseavgift samt inkassokostnader.

12.3 – Vid upprepade förseningar eller vid väsentligt dröjsmål med betalningen har Anatomia Tech AB rätt att stänga av Användaren från Tjänsten.

13. Anatomia Tech AB ansvar
13.1 – Det är den Fysioterapeut som Användaren har kontakt med, alternativt dess arbetsgivare som är ansvarig vårdgivare;

Om Fysioterapeuten är anställd hos en Vårdgivare är Vårdgivaren ansvarig vårdgivare.
Om Fysioterapeuten är anställd av Anatomia Tech AB är Anatomia Tech AB ansvarig vårdgivare.
Om Fysioterapeuten är en enskild näringsidkare som är kontrakterad av Anatomia Tech AB är den enskilda Fysioterapeuten ansvarig vårdgivare.
13.2 – Anatomia Tech AB lämnar inte några garantier för att Användarens eventuella sjukdomar eller åkommor kommer att läkas eller på annat sätt förbättras genom användandet av Tjänsten. Tjänsten är inte avsedd att ersätta den sjukvård eller behandling som sker, eller bör ske, i fysisk närvaro. Användaren ansvarar självständigt för den kontakt och de uppgifter som lämnas till Vårdgivaren eller Fysioterapeuten. Användaren ansvarar självständigt för att uppsöka läkarvård eller på annat sätt komma i kontakt med sjukvården vid sjukdom eller skada. Tjänsten är vidare inte avsedd för behandling av akuta skador eller sjukdomar. Anatomia Tech AB uppmanar Användaren att, vid akut sjukdom eller skada, ta direktkontakt med närmaste sjukhus eller annan vårdgivare.

13.3 – Anatomia Tech AB är, där inte annat framgår av omständigheterna, inte skyldig att utge ersättning för, bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, förlust av data eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på Användarens nyttjande av Tjänsten, det material som återfinns i Tjänsten eller andra användares nyttjande av Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller således även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Till undvikande av missförstånd gäller inte detta eventuell patientskadeersättning för det fall Anatomia Tech AB är vårdgivare.

13.4 – Anatomia Tech AB sammanlagda skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till tre (3) gånger det vid tidpunkten för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom två (2) månader från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

14. Force majeure
Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

15. Kommunikation och kontaktuppgifter
Användaren accepterar att all kommunikation från Anatomia Tech AB, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten får ske elektroniskt. Användare har möjlighet att vända sig till Anatomia Tech AB med beaktande av följande uppgifter:

Adress:
Anatomia Tech AB NECKABYLIDEN 14656 39 Karlstad

E-mail:
[email protected]

16. Meddelanden
Anatomia Tech AB har rätt att skicka meddelanden till Användaren genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Användaren tillhanda i samband med att Anatomia Tech AB gör meddelandet tillgängligt för Användaren i Tjänsten.

17. Ändring av villkoren
Anatomia Tech AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Applikationen eller Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren om ett användande av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar har löpt ut.

18. Tillämplig lag och tvistelösning
På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.

Vill du veta mer eller hur vi kan hjälpa er?